Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk advies, offerte en overeenkomst tussen de klant en All Your Finance.
1.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door All Your Finance. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
1.3 Door akkoord te gaan met een advies of offerte aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Prijzen en offertes

2.1 Geldigheid van offertes kunnen verschillend zijn per hypotheekverstrekker of financieel dienstverlener. De genoemde geldigheid staat in deze offertes. Hierop kan niet worden afgeweken.
2.2 Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.
2.3 All Your Finance heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
2.4 Offertes zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

3. Dienstverleningsdocument

3.1 De overeenkomst tussen de klant en All Your Finance komt tot stand na een akkoord op het Dienstverleningsdocument door de klant. Dit Dienstverleningsdocument kan digitaal of fysiek worden overhandigd aan All Your Finance. De klant ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
Zowel de klant als All Your Finance dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het dienstverleningsdocument met zich meebrengen.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens voor een passend advies. Dit kunnen verplichte als wenselijke documenten zijn. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat het advies volgens planning kan worden uitgevoerd.
4.2 De klant geeft All Your Finance het recht om de bestanden die zijn aangeleverd te gebruiken voor advies en het delen met derden. Denk bij de laatste aan hypotheekverstrekkers.
4.3 All Your Finance zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning uit te voeren. Indien noodzakelijk zal All Your Finance de klant op de hoogte houden van de voortgang.
4.4 All Your Finance is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het advies indien cruciale documenten en informatie niet gedeeld zijn met All Your Finance.

5. Levering en levertijd

5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van een advies dan wel offerte via een derde partij.
5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en documenten door de klant aan All Your Finance, voor maar eventueel ook na advies.
5.3 All Your Finance streeft ernaar de adviezen en offertes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. All Your Finance zal de klant hiervan op de hoogte stellen.

6. Betaling

6.1 Voor alle dienstverlening, met uitzondering van de dienstverlening voor hypotheken geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders met de klant is overeengekomen. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden. Voor hypotheken gaat de betalingstermijn van 14 dagen pas in na het ontvangen van de hypotheekofferte en/of het verstrijken van de ontbindende voorwaarden. De laatste datum van deze twee is leidend.
6.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden worden er 5% administratiekosten in rekening gebracht per verstreken termijn.

7. Annulering

7.1 Bij annulering van het overeengekomen Dienstverleningsdocument is de klant de advieskosten verschuldigd. De kosten voor vervolgoffertes komen hiermee te vervallen .
7.2 Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 All Your Finance is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door All Your Finance verzonden documenten.
8.2 All Your Finance is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft All Your Finance het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van het advies en de daaruit volgende offertes op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. All Your Finance zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop All Your Finance geen invloed kan uitoefenen.

10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens worden voor zover mogelijk uitsluitend door All Your Finance gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van hypotheekverstrekkers.
10.2 All Your Finance zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
10.3 Voor meer gedetailleerde informatie heeft All Your Finance een Privacyverklaring opgesteld. Deze is op de website www.allyourfinance.nl te vinden. door de klant.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en All Your Finance (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Call Now Button